top of page

Rekisteriseloste

Me  yksityisenä suunterveydenhuollon harjoittana koemme erittäin tärkeäksi noudattaa voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Potilaan yksityisyyden suoja ja luottamus  ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Noudatamme henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä sekä toimivaltaisten viranomaisten määräyksiä ja ohjeistuksia.

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR, mukaan Hakunilan Hammaslääkäriasemalla tulee olla nimetty tietosuojavastaava. Hän seuraa tietosuojalainsäädännön noudattamista ja toteutumista. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisten yhteyspisteenä ja henkilökunnan tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Hakunilan Hammaslääkäriaseman tietosuojavastaavana toimii hammaslääkäri Markku Pirhonen.

Lisätietoja GDPR:stä https://gdpr.eu/

Terveydenhuollon toimintayksikkö

Hakunilan Hammaslääkäriasema, Hepokuja 6 C-D 49, 01200 Vantaa

Hakunilan Hammaslääkäriaseman potilasrekisteri on sen toimintayksikössä käytössä niiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kesken, jotka toimivat joko itsenäisinä ammatinharjoittajina tai erillisten yritysten kautta palvelun tuottajina Hakunilan Hammaslääkäriaseman toimintatiloissa. 

Hakunilan Hammaslääkäriasema vastaa tilaajan ominaisuudessa potilastietojärjestelmän teknisestä ylläpidosta ja tietoturvasta. Potilastietojärjestelmän on toteuttanut Entteri Oy.

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 

Markku Pirhonen

info@hakunilanhammas.fi

Rekisterin nimi

Hakunilan Hammaslääkäriaseman potilasrekisteri on toteutettu yhteistyössä Entterin Assisdent järjestelmän kanssa.

Rekisterin sisältö

Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot.

Potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät tiedot sekä esitiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas, potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja tai lähiomainen.

Hoitohenkilökunta

Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esim. kansallisen  terveysarkiston KANTA kautta.

Säilytysaika

Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista. 

 

Potilaan hoitoon liittyviä tietoja säilytetään Sosiaali -ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti 12 vuotta kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä. 

Potilastietojen säännönmukainen luovuttaminen

Potilastietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai lainsäädännön perusteella. 

Potilastietojen sijainti ja siirrot

Käsittelemme kaikkia potilas- ja muita henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. 

Potilastietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet

Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille. Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilasta hoitavat tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. 

 

Vanhat potilaskortistot pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

 

Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Rekisteröidyn oikeudet

Potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdan YHTEYDENOTOT mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Hakunilan Hammaslääkäriaseman toimipaikkaan tai sähköiseen osoitteeseen. Hakunilan Hammaslääkäriasema/ tietosuojavastaava Hepokuja 6 C-D 49, 01200 Vantaa.

Sähköposti info@hakunilanhammas.fi

Hakunilan Hammaslääkäriasema voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

bottom of page